HR konsalting

Paket usluga koji podrazumeva savetovanje menadžmenta ili HR tima kompanije, kako da unaprede svoju praksu upravljanja ljudima i postignu veći nivo njihove efikasnosti. HR konsalting podrazumeva analizu kompanijskih prioriteta i strategija iz domena upravljanja ljudskim resursima, analizu trenutnog stanja (postojećih praksi i procedura rada) i njihovo međusobno dublje povezivanje, putem preporučenih konkretnih aktivnosti definisanih u određenom vremenskom periodu.

Najčešće aktivnosti:

 • Definisanje strateških HR ciljeva i strategija u skladu sa vizijom kompanije.
 • Ispitivanje korporativne klime i kulture uz preporuke za njihovo unapređenje.
 • Analiza i opisi posla, kreiranje sistematizacije radnih mesta.
 • Definisanje HR procedura, pravilnika, politike.
 • Postavka fer i transparentnog sistema zarada.
 • Unapređenje timskog duha.
 • Kreiranje motivacionog sistema.
 • Postavka sistema upravljanja učinkom zaposlenih.
 • Kreiranje i sprovođenje razvojnih planova pojedinaca.
 • Savetovanje HR-a i menadžmenta kompanije u rešavanju konkretnih problema (konflikata, pada radnog elana, stresa, otpora od promena isl.)

Procene psiholoških profila

Kompleksna analiza ličnih kompetenci, sposobnosti, znanja, veština pojedinaca (menadžera i zaposlenih) koje utiču na radni učinak i ostvarenje ličnih ciljeva, a zajedno i ciljeva kompanije.

Prilikom procene, svaki pojedinac se sagledava u odnosu na zahteve pozicije na kojoj se nalazi i procenjuju se njegovi kapaciteti da se izbori sa izazovima posla koji je pred njim.

U koju svrhu se koriste rezultati procene?

 • unapređenje na višu poziciju
 • transfer pojedinca unutar sistema na radno mesto koje mu više odgovara
 • razvoj i povećanje radne efikasnosti menadžera i zaposlenih.

Regrutacija i selekcija kadrova. Pronalaženje novih kadrova za vaš tim.

Naši konsultanti u ime Klijenta sprovode celokupan ili deo procesa potrage za kandidatima, kao i regrutacije i selekcije novih zaposlenih.Naš fokus je pronalaženje kadrova koji najviše vašim odgovaraju potrebama i zahtevima.

Proces selekcije obuhvata:

 • analizu opisa posla budućeg zaposlenog
 • objavu oglasa u medijima i analizu pristiglih prijava sa konkursa
 • direktnu potragu za kandidatima u našim internim bazama i preko dostupnih kanala (LinkedIn, preporuke i sl.)
 • intervjue i psihološke procene kandidata i kreiranje stručnog mišljenja o njima
 • selekciju najboljih kandidata i njihovo predstavljanje klijentu
 • pomoć u konačnom izboru novog zaposlenog

Ovom uslugom se obezbeđuje brža i kvalitetnija selekcija, pouzdaniji rezultati procene, kao iušteda vremena menadžmenta firme koji se bavi izborom kadrova.

Prilikom selekcije kadrova naši konsultanti koriste različite psihološke metode procene, koje garantuju maksimalnu objektivnost i pouzdanost procene: psihometrijske instrumente (testovi ličnosti i sposobnosti), strukturisan intervju baziran na kompetencama, ankete i testove znanja, grupne diskusije i radionice, specijalno kreirane vežbe i test situacije.

upravljanje ljudskim resursima