Kada se završi analiza postojećeg stanja, na osnovu utvrđenih parametara, pristupa se procesu optimizacije poslovanja, kroz sledeće aktivnosti:

 • Definisanje optimalne organizacione strukture
 • Delegiranje odgovornosti i zadataka u procesu korekcije nedostataka
 • Izrada Marketing plana
 • Saradnja sa menadžmentom u procesu planiranja operativnog budžeta
 • Izrada operativnog budžeta za 12 meseci poslovanja
 • Implementacija sistema kontrole poslovanja

Definisanje optimalne organizacione strukture

Izrada predloga optimalne organizacione strukture koja odgovara zahtevima hotela određene kategorije. Saradnja sa menadžmentom u procesu prilagođavanja zaposlenih novoj organizacionoj strukturi i u procesu selekcije personala za menadžerske i nove pozicije.

Saradnja sa menadžmentom na izradi procedura za zaposlene.

Delegiranje odgovornosti i zadataka u procesu korekcije nedostataka

Saradnja sa menadžmentom na izradi plana aktivnosti u cilju korekcije utvrđenih nedostataka, delegiranje odgovornih osoba za izvršenje aktivnosti i poštovanje zadatih rokova.

Nova organizacija rada odeljenja prodaje

Na osnovu implementiranih cenovnih segmenata i kanala prodaje, vrši se reorganizacija rada zaposlenih u odeljenju prodaje i orijentacija na  dinamično upravljanja cenama, ponudama i paketima.

Saradnja sa menadžmentom u procesu planiranja operativnog budžeta

Godišnji budžet je važamn  za proces upravljanja hotelom. Kroz mesečne i kvartalne revizije, obezbeđuje jednostavnu kontrolu poslovanja. Budžet sa kojim su upoznati zaposleni usmerava ih na ostvarenje projektovanog poslovnog rezultata.

Planiranje budžeta podrazumeva postavljanje ciljeva realizacije prihoda i strateško planiranje troškova u skladu sa projektovanim prihodima.

Operativni godišnji budžet sadrži:

 • Projekcije prihoda po vrsti i odeljenjima na mesečnom nivou
 • Projekcija troškova po vrsti i odeljenjima na mesečnom nivou
 • Projekcije ukupnog poslovnog rezultata – GOP (Bruto poslovna dobit)

Implementacija sistema kontrole poslovanja

Saradnja sa menadžmentom u procesu Izrade i implementacije sistema kontrole poslovanja i određivanje odgovornih osoba za sprovođenje sistema. Izrada izveštaja ključnih performansi poslovanja kao instrumenta za kontrolu i poslovno odlučivanje.

Izrada Marketing plana

Cilj izrade plana prodaje i marketinga  je da na osnovu analize tržišta i potencijala hotelskog proizvoda definišemo ciljno tržište i određenu politiku cena sa ciljem ostvarivanja efikasne realizacije prodaje i da uz pomoć implementacije  kanala distribucije i marketinga,  usmerimo prodaju ka ciljnom tržištu. Marketing planom definiše se  kvalitet  i pozitivni imidž da  bi obezbedili  goste i istakli jedinstvenost i vrednosti ponude hotela.

U okviru Marketing plana definiše se sledeće:

 • Analiza tržišta
 • Analiza konkurencije
 • Benčmarking analiza (analiza sličnih proizvoda)
 • Definisanje ciljnih grupa i tržišta
 • Definisanje optimalnog koncepta
 • Izrada politike cena:

– definisanje cena prema kategorijama i vrsti soba,

– definisanje cena za različite sezone i nivo popunjenosti hotela,

– definisanje cena za različite kategorije gostiju

– definisanje cena za različite prodajne kanale: agencije, rez. sisteme, turoperatere, kompanije

 • definisanje promotivnih paketa
 • Analiza i selekcija prodajnih i marketinških kanala i povezivanje sa hotelom.
 • Definisanje korporativnog identiteta hotela:

– Rad sa dizajnerom na izradi prepoznatljivog vizuelnog identiteta (logotip, slogan, promo materijal)

– Rad sa fotografom na izradi kvalitetnih fotografija hotela

 • Izrada websajta
 • Izrada predloga za estetsko oplemenjivanje enterijera
 • Izrada plana PR i promotivnih aktivnosti

https://www.gr8impressions.com/wp-content/uploads/2018/06/Marketing-Plans-For-Small-Business.jpg